Historien

Aarupgård ligger højt for enden af Bygholm sø mod vest, med udsigt over søen og Horsens.

Aarupgård hørte i middelalderen til Ring Kloster og kaldtes da Orruplund.

1532 forlenedes dette gods til rigshofmester Mogens Gøye, og ved han død i

1544 overgik det til svigersønnen Herluf Trolle, i

1559 overdroges forleningen af Aarupgård til fra Dorothea Sehested og i

1627 overdrog kronen gården til Holger Grøn til Bisgård og senere til dennes søn, herredsskriver i Nim herred Anders Grøn.

1668 overdrog kong Frederik den 3. Aarupgård med 14 tdr. hartkorn og 24 td hartkorn bøndergods for 1910 Rd. til borgmester Peder Jensen Hammel i Horsens, efter hvis død i

1680 kom til Hans Eisbøll, hvis enke i

1698 ægtede herredsfoged Peder Hegelund, der i

1714 overdrog Aarupgård med 15 og 35 Tdr. hartkorn til Stefan Hofgaard i Horsens. I

1723 Solgte kronen sin indløsningsret i gården for 84 Rd. til Rasmus Jensen, som i

1740 solgte gården uden bøndergods for 1850 Rd til Xakarias Wichmann, der i

1759 overdrog den til sønnen Erik Wichmann, som i

1761 solgte den for 1960 Rd. til postmesteren i Horsens J.Chr.Fussing. Denne afhændede i

1767 Aarupgård med 3 huse for 3900 Rd til Horsens købmanden P.N.Wellejus, der i

1791 måtte gøre opbud. Senere ejedes gården af Andreas Bjørn, som i

1813 solgte den med 12 Tdr. hartkorn til stiftamtmand N.E.Thygeson, til Bygholm, fra hvem den i

1830 solgtes på tvangsauktion med i alt 127 tdr. hartkorn for 19750 Rbd. sølv til købmand Ib Andersen og forligskommissær Joh.P.Frich. Samme år solgte de Aarupgård til den Kgl.kasse, som også havde overtaget Bygholm og sammen med dette gods, solgtes Aarupgård i

1835 til kammerherre August Theodor Schütte, (deraf kommer Schüttesvej) der i

1837 lagde 3½ td hartkorn fra en gård i Lund ind under Aarupgård. Siden har gården haft ejer fælles med Bygholm indtil

1924, da gården forpagter, R.Chr.Winther fra Lille Østerhåb, købte den.

1959 15.oktober skænkede proprietær Winther Aarupgård til en selvejende institution "Aarupgård Landboskole" hvis bestyrelse på 5.mand vælges af LFO Landbrugets fælles organisations repræsentantskab. Den testamentariske overdragelse bestemmer, at der skal søges oprettet en landbrugsskole på stedet. Skolen hovedfag skulle være erhvervsøkonomi. Alle landmand i landet skulle på kursus i økonomisk landbrug på Aarupgård. LFO administration havde til huse i 30 år i den Nordlige fløj i hovedbygningen. Dennes arkiv er stadig at finde på gården.

Driften af selv landbrugsjorden og gården, har været forpagtet ud til familien Bogø indtil 2012.

 

2019 er gården overtaget af familien Jacobsen. Alle bygninger er gennemgået og i samarbejde med arkitekt, renoveret med respekt for de oprindelige detaljer.

Der er i 2021 udlejning af forpagter bolig Skovhuset, lagerlokaler i forskellige størrelser, festlokale med plads til 80 personer, opbevaring af biler, både og campingvogne.